Historie
2003

Gründung der Gr8com AG in Bubikon, Schweiz2006

Beteiligung an der Panel-iPC Technology Inc. in Taipei, Taiwan

2008

Verkauf (Management Bouyout) der inzwischen Greatcom AG2013

Verkauf der Beteiligung an der Panel-iPC Technology Inc. in Taipei, Taiwan